1400-05-26

استخدام کارگر جوشکار در کارگاه صنعتی

استخدام کارگر جوشکار باسابقه 1 سال حداقل در کارگاه صنعتی در فردیس نیازمندیم در صورت باسابقه بودن تماس بگیرید جای خواب نداریم

استخدام کارگر جوشکار باسابقه 1 سال حداقل در کارگاه صنعتی در فردیس نیازمندیم در صورت باسابقه بودن تماس بگیرید جای خواب نداریم

کرج
اطلاعات تماس

******* 0912

گزارش آگهی
کرج

استخدام کارگر جوشکار

استخدام کارگر جوشکار
کرج

استخدام تکنسین برق تاسیسات در شرکت خدمات ساختمانی آراکس

استخدام تکنسین برق تاسیسات در شرکت خدمات ساختمانی آراکس
کرج

استخدام کابینت ساز در شرکت معتبر

استخدام کابینت ساز در شرکت معتبر

گزارش آگهی